Chế độ chính sách

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Quy định về chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên: tải về tại đây

2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên: tải về tại đây

3. Chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên: tải về tại đây

4. Chính sách nội trú đối với sinh viên: tải về tại đây