Thông tin chung

Giới thiệu Phòng Công tác Sinh viên

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Công tác Sinh viên, tên cũ là Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2003 theo quyết định số 1443/QĐ - TCHC của Hiệu trưởng nhà trường, tiền thân là phòng quản lý HSSV. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý, đào tạo trong Nhà trường, ngày 31/12/2019, Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định số 1446/QĐ-ĐHCN đổi tên Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thành Phòng Công tác Sinh viên.

Đến nay, Phòng Công tác Sinh viên đã và đang ngày càng phát triển lớn mạnh không ngừng. Phòng đã khẳng định được vị thế, uy tín và vai trò của mình cùng với các đơn vị trong Nhà trường; làm cầu nối phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường.

II. CHỨC NĂNG

- Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.

- Quản lý cơ sở dữ liệu sinh viên.

- Giải quyết thủ tục hành chính, chế độ chính sách cho sinh viên.

- Tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện.

- Đầu mối liên lạc với cựu học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường.

- Thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

III. NHIỆM VỤ

1. Giáo dục chính trị tư tưởng

a) Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đến sinh viên;

b) Chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, khai giảng năm học mới, các hoạt động tuyên dương sinh viên tiêu biểu;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên; nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên;

d) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá rèn luyện của sinh viên;

đ) Chủ trì tổ chức các cuộc đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên;

e) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin về các hoạt động, kế hoạch chương trình của Nhà trường và tấm gương sinh viên, cựu học sinh, sinh viên, học viên tiêu biểu;

f) Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ tổ chức các lớp học tập Nghị quyết, sinh hoạt chính trị ngoại khoá cho sinh viên hoặc Đảng viên là sinh viên.

2. Quản lý cơ sở dữ liệu sinh viên

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức lớp và ra quyết định thành lập lớp;

b) Tổ chức hướng dẫn sinh viên sử dụng, khai thác có hiệu quả hệ thống Đại học điện tử và ứng dụng My HaUI;

c) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý Ký túc xá và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý thông tin sinh viên nội, ngoại trú;

d) Phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế tiếp nhận và quản lý lưu học sinh đến học tập tại trường theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

3. Giải quyết thủ tục hành chính và chế độ chính sách cho sinh viên

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về thủ tục hành chính, chế độ chính sách cho sinh viên;

b) Giải quyết, hướng dẫn các thủ tục hành chính cho sinh viên. Tiếp nhận và xác minh thông tin sinh viên cho các đơn vị có liên quan;

c) Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

d) Thường trực Ban quản lý hoạt động Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xét cấp học bổng và chế độ chính sách cho sinh viên;

e) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm lớp;

f) Phối hợp với Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp, các khoa, trung tâm đào tạo xét duyệt và trao học bổng tài trợ của các doanh nghiệp cho sinh viên.

4. Hỗ trợ sinh viên, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên

a) Tìm kiếm nguồn học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

b) Tổ chức các hoạt động phong trào, ngoại khóa, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức xã hội cho sinh viên;

c) Tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ việc làm, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên;

d) Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao cho sinh viên;

e) Đầu mối liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên. Quản lý toàn diện thông tin cựu học sinh, sinh viên, học viên; huy động nguồn tài trợ từ cựu học sinh, sinh viên, học viên cho hoạt động của Trường;

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác

a) Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến sinh viên được Hiệu trưởng ủy quyền;

b) Làm việc với các đơn vị trong và ngoài trường về công tác sinh viên của trường theo phân công của Hiệu trưởng;

c) Quản lý, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc Phòng quản lý;

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ban Giám hiệu và các Bộ, ban, ngành về công tác sinh viên của nhà trường;

e) Quản lý và sử dụng hiệu quả các tài sản được Nhà trường giao (bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Khoa học Công nghệ, Hệ thống máy tính, dữ liệu, phần mềm, thông tin...) theo quy định của pháp luật và nhà trường;

f) Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Phòng phù hợp với hệ thống đảm bảo chất lượng chung của Nhà trường;

j) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng;

g) Tham gia các hoạt động truyền thông, đề xuất xây dựng, quảng bá thương hiệu và văn hóa Đại học Công nghiệp Hà Nội;

h) Đầu mối làm và cấp thẻ sinh viên;

i) Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng mở ví điện tử, cấp lại mật khẩu tài khoản sinh viên;

k) Quản lý đội sinh viên cờ đỏ;

l) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

* Quan điểm phục vụ

Thân thiện, cởi mở, dân chủ, lấy sinh viên làm trung tâm phục vụ.

* Đối tượng phục vụ

Cán bộ, viên chức, sinh viên nhà trường và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng.

IV. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương - năm 2009

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - năm 2010

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - năm 2011

- Huân chương Lao động hạng 3 - năm 2013

- Nhiều giấy khen của Công đoàn trường, Công đoàn Công thương Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được, cùng với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, cán bộ viên chức Phòng Công tác Sinh viên quyết tâm đem hết trí tuệ, sức lực để xây dựng Phòng ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu chính đáng của sinh viên và góp phần vào sự phát triển bền vững của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.