Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác Sinh viên

1. Đ/c Trần Ngọc Khánh - Trưởng phòng.

- Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm chung tất cả các hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công công việc và đôn đốc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Xây dựng phương án kế hoạch phát triển của đơn vị, đề xuất hoặc xét duyệt đề xuất kinh phí hoạt động theo từng mảng công tác của đơn vị.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung của các hội nghị lễ khai giảng, lễ bế giảng.

- Phụ trách các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên.

- Xây dựng dự toán các hoạt động của sinh viên trong năm học.

- Tham gia các cuộc họp theo thành phần.

- Xây dựng dự toán quỹ học bổng khuyến khích học tập hàng năm.

2. Đ/c Hoàng Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng phòng.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Trưởng phòng các mảng công việc được ủy quyền.

- Tham gia các cuộc họp của trường, các đơn vị theo thành phần hoặc khi được ủy quyền.

- Điều hành công việc của đơn vị khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thường trực Ban quản lý hoạt động Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

- Phụ trách triển khai nội dung chế độ chính sách học bổng khen thưởng kỷ luật sinh viên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Phụ trách công tác cố vấn học tập.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Theo dõi và đề xuất phương án về học phí của sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Đ/c Trần Mạnh Quân - Phó Trưởng phòng.

- Điều hành các hoạt động của đơn vị tại cơ sở Hà Nam khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Tham gia các cuộc họp của trường các đơn vị theo thành phần hoặc khi được ủy quyền.

- Thường trực các hoạt động về Công tác sinh viên tại cơ sở Hà Nam.

- Đại diện phòng tham gia phối hợp các hoạt động của trường đơn vị địa phương tại cơ sở Hà Nam.

- Phụ trách các hoạt động Giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt tình hình sinh viên tại cơ sở Hà Nam.

- Phụ trách công tác Bảo hiểm y tế và thẻ Sinh viên tại cơ sở Hà Nam.

- Phụ trách các hoạt động cộng đồng cho sinh viên tại cơ sở Hà Nam.

- Quản lý viên chức người lao động của đơn vị tại cơ sở Hà Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám hiệu và Trưởng phòng phân công.

4. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - Tổ trưởng Tổ Hành chính Chế độ

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc của tổ Hành chính Chế độ.

- Thường trực giải quyết các công việc liên quan chế độ chính sách học bổng khen thưởng cho sinh viên.

- Đề xuất điều chỉnh phương án thực hiện chế độ chính sách học bổng khen thưởng cho sinh viên.

- Thường trực giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên.

- Lập báo cáo dự toán kinh phí thực hiện các chính sách cho sinh viên.

- Thực hiện các chế độ cho Lưu học sinh (học bổng sinh hoạt phí).

- Thực hiện các chế độ cho sinh viên Khuyết tật mồ côi.

- Phụ trách theo dõi tài sản đề xuất vật tư của đơn vị.

- Phụ trách công đoàn và nữ công đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

5. Đ/c Đỗ Minh Hiền – Tổ trưởng Tổ Giáo dục Chính trị.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc của tổ Giáo dục chính trị.

- Phụ trách công tác đoàn.

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng sinh viên, nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào ngoại khóa văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên.

- Phối hợp tổ chức ngày hội đón sinh viên nhập học.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý thông tin sinh viên nội ngoại trú.

- Đầu mối liên lạc và quản lý thông tin cựu người học.

- Kết nối cựu người học trong việc huy động nguồn tài trợ cho các hoạt động của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

6. Đ/c Đỗ Thu Huyền - Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ Sinh viên.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc của tổ Hỗ trợ sinh viên.

- Thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế sinh viên.

- Phụ trách công tác làm thẻ sinh viên.

- Thường trực công tác tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp.

- Thường trực công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên và thành lập lớp cố định cho sinh viên khóa mới.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai hội nghị lớp trưởng bí thư.

- Tổng hợp soạn thảo các văn bản điều hành liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch triển khai đưa SV tiêu biểu học tập, tìm hiểu thực tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên.

- Phối hợp các đơn vị theo dõi kỷ luật sinh viên tham mưu đề xuất mức kỷ luật SV và tham mưu đề xuất phương án giảm tỷ lệ sinh viên bị kỷ luật.

- Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên.

- Tiếp nhận và xác minh thông tin sinh viên cho các đơn vị có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

8. Đ/c Phạm Khánh Linh - Chuyên viên.

- Phụ trách Website và Fanpage đơn vị.

- Phụ trách theo dõi trả lời SV trên cổng thông tin trao đổi giữa Nhà trường và SV; Fanpage của đơn vị.

- Đầu mối các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

- Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên và thành lập lớp cố định cho sinh viên khóa mới.

- Tham gia công tác tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, hội nghị lớp trưởng bí thư.

- Thực hiện công tác truyền thông đơn vị.

- Thực hiện các nội dung báo cáo của đơn vị theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

9. Đ/c Lý Thị Ngọc Minh - Chuyên viên.

- Chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

10. Đ/c Nguyễn Tiến Tấn - Chuyên viên.

- Chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên.

- Viết bài về cựu sinh viên các gương sinh viên tiêu biểu.

- Thường trực hoạt động kết nối cựu người học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

11. Đ/c Nguyễn Thị Hiền Nga - Chuyên viên.

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi tình hình nộp học phí.

- Tham gia mảng công tác Cố vấn học tập.

- Tham gia giải quyết các công việc liên quan đến chế độ chính sách.

- Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên và thành lập lớp cố định cho sinh viên khóa mới.

- Phụ trách đôn đốc cập nhật hồ sơ sinh viên trên hệ thống đại học điện tử.

- Thư ký của hội nghị lớp trưởng bí thư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

12. Đ/c Trần Thị Phương - Chuyên viên.

- Đầu mối thực hiện công việc liên quan đến hoạt động phục vụ cộng đồng.

- Tham gia thành lập lớp cố định cho SV khóa mới trên hệ thống đại học điện tử.

- Hỗ trợ xây dựng các báo cáo về công tác giáo dục sinh viên.

- Theo dõi các thông tin trên hệ thống Egov các công việc liên quan đến đơn vị và báo cáo Lãnh đạo.

- Phụ trách lưu văn bản hành chính của đơn vị.

- Phụ trách Kiểm định Iso của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

13. Đ/c Nông Lâm Thủy - Chuyên viên.

- Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên cơ sở 3.

- Tiếp nhận hồ sơ sinh viên và hồ sơ chính sách cho sinh viên tại Cơ sở 3.

- Phối hợp triển khai các hội nghị của đơn vị tại cơ sở 3.

- Tham gia nắm bắt, theo dõi tình hình sinh viên nội, ngoại trú tại cơ sở 3.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

14. Đ/c Hoàng Tùng - Chuyên viên.

- Thường trực giải quyết thủ tục hành chính và nắm bắt tình hình sinh viên tại cơ sở 2.

- Phụ trách theo dõi đôn đốc xét điểm rèn luyện của SV trên hệ thống đại học điện tử.

- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng cấp lại mật khẩu tài khoản sinh viên.

- Quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú tại Hà Nội.

- Tham gia công tác làm thẻ sinh viên.

- Phụ trách 5S của đơn vị.

- Quản lý sắp xếp kho hồ sơ sinh viên.

- Phối hợp hỗ trợ quản lý lưu học sinh.

- Thực hiện hồ sơ sáng cải tiến của đơn vị.

- Cấp giấy khen sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

15. Đ/c Lê Thanh Đức.

- Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên và thành lập lớp cố định cho sinh viên khóa mới.

- Tham gia công tác tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp, hội nghị lớp trưởng bí thư.

- Tham gia công tác làm thẻ sinh viên.

- Tham gia theo dõi trả lời SV trên Fanpage của đơn vị.

- Tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

16. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà.

- Tham gia công tác Bảo hiểm y tế sinh viên tại cơ sở 3.

- Tham gia công tác tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, tiếp nhận hồ sơ sinh viên khóa mới tại cơ sở Hà Nam.

- Tham gia công tác làm thẻ sinh viên.

- Tham gia công tác tổ chức lễ khai giảng, hội nghị lớp trưởng bí thư tại cơ sở Hà Nam.

- Tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở Hà Nam.

- Tham gia nắm bắt, theo dõi tình hình sinh viên nội, ngoại trú tại cơ sở 3.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.