Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ Phòng Công tác Sinh viên

1. Đ/c Trần Ngọc Khánh - Trưởng phòng

- Quản lý và chịu trách nhiệm chung tất cả các hoạt động của đơn vị.

- Xây dựng cơ cấu, đội ngũ, phân công công việc và đôn đốc kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Xây dựng phương án, kế hoạch phát triển của đơn vị, đề xuất hoặc xét duyệt đề xuất kinh phí hoạt động theo từng mảng công tác của đơn vị.

- Điều hành chung công tác hành chính chế độ, giáo dục chính trị tư tưởng, hỗ trợ sinh viên.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung của các hội nghị, khai giảng.

- Xây dựng dự toán các hoạt động của sinh viên trong năm học.

- Tham gia các cuộc họp của trường, các đơn vị.

- Theo dõi, nắm bắt, đề xuất phương án các vấn đề về công tác hành chính chế độ, giáo dục chính trị tư tưởng, hỗ trợ sinh viên báo cáo với Ban Giám hiệu.

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn bản điều hành liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ đơn vị.

- Xây dựng dự toán quỹ học bổng khuyến khích học tập hàng năm.

- Phụ trách hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

- Phụ trách ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành.

- Tổ trưởng tổ Hỗ trợ sinh viên.

2. Đồng chí Trần Mạnh Quân – Phó Trưởng phòng

- Điều hành công tác và các hoạt động của đơn vị tại cơ sở Hà Nam khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Tham gia phối hợp các hoạt động của trường, đơn vị, địa phương tại cơ sở Hà Nam.

- Tham gia các cuộc họp của trường, các đơn vị theo thành phần hoặc khi được ủy quyền.

- Theo dõi, giúp đỡ sinh viên là Đảng viên tại cơ sở Hà Nam.

- Phụ trách công tác nắm bắt tình hình sinh viên tại cơ sở Hà Nam.

- Phụ trách hỗ trợ sinh viên và phục vụ cộng đồng tại cơ sở Hà Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Đ/c Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ Hành chính - Chế độ

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Trưởng phòng các mảng công việc được ủy quyền.

- Tham gia các cuộc họp của trường, các đơn vị theo thành phần hoặc khi được ủy quyền.

- Điều hành công việc của đơn vị khi được Trưởng phòng ủy quyền.

- Thường trực Ban vận động quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

- Phụ trách theo dõi, nắm bắt, đề xuất các văn bản điều hành liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ của đơn vị.

- Phụ trách các công việc liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp.

- Phụ trách các công việc liên quan đến công tác cố vấn học tập.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách triển khai thực hiện chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng, kỷ luật cho sinh viên.

- Theo dõi tình hình nộp học phí, đề xuất phương án liên quan đến nộp học phí.

- Phụ trách công tác liên quan đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, SV khuyết tật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

4. Đ/c Nguyễn Đình Tiến - Tổ trưởng Tổ Giáo dục chính trị

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng các công việc của tổ Giáo dục chính trị.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức cho SV làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động ngoại khóa.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai lễ khai giảng.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai hội nghị Lớp trưởng, Bí thư.

- Lập báo cáo về công tác giáo dục chính trị, quản lý sinh viên.

- Phối hợp các đơn vị thành lập lớp khóa mới nhập học.

- Thực hiện các nội dung hoạt động kết nối cựu sinh viên.

- Phụ trách Website và Fanpage đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

5. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – Chuyên viên

- Phụ trách theo dõi tài sản, đề xuất vật tư của đơn vị.

- Phụ trách công đoàn và nữ công đơn vị.

- Đề xuất, điều chỉnh phương án thực hiện chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng cho sinh viên.

- Thường trực giải quyết các công việc liên quan chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng cho sinh viên (Xét HBKK HT, KT, Xây dựng dự toán quỹ học bổng hàng năm).

- Lập báo cáo dự toán kinh phí thực hiện các chính sách cho sinh viên.

- Theo dõi các thông tin trên hệ thống Egov các công việc liên quan đến đơn vị và báo cáo cho Lãnh đạo đơn vị.

- Thực hiện các chế độ cho Lưu học sinh (học bổng, sinh hoạt phí).

- Thực hiện các chế độ cho sinh viên khuyết tật, mồ côi (đề xuất MGHP cho sinh viên khuyết tật nặng, chế độ tết, ngày khuyết tật 18/4).

- Thực hiện in Giấy chứng nhận Tuần Sinh hoạt công dân và giấy khen cho sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch triển khai công việc tiếp nhận hồ sơ sinh viên mới nhập học.

- Phối hợp hỗ trợ các đơn vị việc liên quan đến thẻ BHYT của sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

6. Đ/c Trương Thị Thanh Hoài - Bí thư Đoàn trường, Chuyên viên

- Phụ trách công tác đoàn.

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến công tác cố vấn học tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Chuyên viên

- Phối hợp các đơn vị theo dõi kỷ luật sinh viên, tham mưu đề xuất mức kỷ luật SV và tham mưu đề xuất phương án giảm tỷ lệ sinh viên bị kỷ luật.

- Thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác chủ nhiệm lớp (báo cáo nhanh) về tình hình sinh viên hàng tháng.

- Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên trụ sở chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

8. Đ/c Đỗ Thu Huyền - Chuyên viên

- Đề xuất, điều chỉnh phương án thực hiện chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng cho sinh viên.

- Cập nhật đối tượng miễn giảm học phí lên hệ thống đại học điện tử.

- Tham gia công tác thư ký Ban vận động quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình (theo dõi, xét học bổng…).

- Phụ trách Kiểm định, Iso của đơn vị.

- Tổng hợp soạn thảo các văn bản điều hành liên quan đến lĩnh vực nhiệm vụ của đơn vị.

- Phụ trách lưu văn bản hành chính của đơn vị.

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến công tác cố vấn học tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

9. Đ/c Phạm Khánh Linh - Chuyên viên

- Hỗ trợ theo dõi, trả lời SV trên cổng thông tin trao đổi giữa Nhà trường và SV.

- Hỗ trợ theo dõi, trả lời SV trên Fanpage của đơn vị.

- Hỗ trợ thành lập lớp cố định cho SV mới nhập học trên hệ thống đại học điện tử.

- Hỗ trợ công tác truyền thông đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

10. Đ/c Lý Thị Ngọc Minh - Chuyên viên

- Thường trực công tác Đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

11. Đ/c Trần Thị Phương - Chuyên viên

- Phụ trách theo dõi, trả lời SV trên cổng thông tin trao đổi giữa Nhà trường và SV.

- Phụ trách theo dõi, trả lời SV trên Fanpage của đơn vị.

- Tổng hợp các câu hỏi của sinh viên trong hội nghị lớp trưởng gửi cho các đơn vị liên quan giải đáp.

- Thành lập lớp cố định cho SV mới nhập học trên hệ thống đại học điện tử.

- Hỗ trợ xây dựng các báo cáo về công tác giáo dục sinh viên.

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến công tác cố vấn học tập.

- Phụ trách theo dõi, đôn đốc xét điểm rèn luyện của SV trên hệ thống đại học điện tử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

12. Đ/c Nguyễn Tiến Tấn - Chuyên viên

- Thường trực công tác đoàn.

- Viết bài về cựu sinh viên, các gương sinh viên tiêu biểu.

- In thẻ sinh viên khóa mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

13. Đ/c Nông Lâm Thủy - Chuyên viên

- Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên cơ sở 3.

- Tiếp nhận hồ sơ sinh viên và hồ sơ chính sách cho sinh viên tại cơ sở 3.

- Phối hợp, triển khai các hội nghị của đơn vị tại cơ sở 3.

- Phụ trách việc quản lý sinh viên ngoại trú tại cơ sở 3, tham mưu tổ chức đoàn kiểm tra, thăm hỏi sinh viên nội, ngoại trú tại cơ sở 3.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

14. Đ/c Hoàng Tùng - Chuyên viên

- Phụ trách, đôn đốc việc cập nhật hồ sơ sinh viên trên hệ thống đại học điện tử.

- Phụ trách theo dõi, đôn đốc xét điểm rèn luyện của SV trên hệ thống đại học điện tử.

- Quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú trụ sở chính, cơ sở 2.

- Phụ trách 5S của đơn vị.

- Quản lý, sắp xếp kho hồ sơ sinh viên.

- Quản lý, In, phát thẻ sinh viên khóa mới, SV làm lại thẻ.

- Phối hợp, hỗ trợ, quản lý, đăng ký tạm trú cho sinh viên nước ngoài.

- Tham gia hỗ trợ khi có hội nghị do đơn vị tổ chức.

- Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

15. Đ/c Đinh Thị Tuyến - Chuyên viên

- Lập kế hoạch, phối hợp quản lý sinh viên nội trú cơ sở 3.

- Thường trực giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên cơ sở 3.

- Lập biên bản hội nghị Lớp trưởng, Bí thư.

- Phối hợp với Phòng ĐT, TCKT xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án, theo dõi học phí.

- Thường trực giải quyết các công việc liên quan đến chế độ chính sách.

- Theo dõi sáng cải tiến đơn vị.

- Hỗ trợ xây dựng, triển khai kế hoạch chính trị đầu khóa lên hệ thống đại học điện tử.

- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận Tuần Sinh hoạt công cho sinh viên.

- Chuyển giấy xác nhận cho sinh viên giữa Hà Nội và Hà Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.