Hỗ trơ học tập

Giới thiệu một số Thư viện

Giới thiệu một số Thư viện

(Trung tâm Thông tin Thư viện - Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Phòng Công tác học sinh sinh viên giới thiệu tới sinh viên nhà trường một số trang website tra cứu tài liệu phục vụ học tập.

1.Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội: https://lib.haui.edu.vn/OPAC/WIndex.aspx

2.Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh: https://lib.iuh.edu.vn/vi/

3.Thư viện Quốc gia Việt Nam: https://nlv.gov.vn/

4.Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội: https://lic.vnu.edu.vn/

5.Thư viện Tạ Quang Bửu (Đại học Bách khoa Hà Nội): https://library.hust.edu.vn/

Chúc các bạn thành công trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học của mình.