Danh sách HSSV nhận học bổng Khuyến học Nguyễn Thanh Bình năm học 2012-2013 và 2013-2014

Nhằm tuyên dương, khen thưởng và khuyến khích HSSV đạt thành tích cao trong học tập, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, hàng năm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ trao, nhận học bổng Khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

Xem thêm

Quy định sử dụng Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đóng góp cho phát triển giáo dục - đào tạo, đồng thời để khuyến khích học sinh, sinh viên nhà trường nỗ lực học tập, thi đua đạt thành tích xuất sắc, động viên và hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vận động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình.

Xem thêm

Quyết định thành lập Ban vận động Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-BCN ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Căn cứ năng lực, trình độ và khả năng tổ chức vận động quần chúng của cán bộ; Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra quyết định về việc thành lập Ban vận động Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình năm 2014.

Xem thêm